سرور اختصاصی خارج

سرور اختصاصی فرانسه بسته یک

Intel Xeon E3 1225v2
4 c / 4 t
16 GB Ram
2x 2 To SATA3
Raid Soft

سرور اختصاصی فرانسه بسته دو

Intel Xeon E5 1650
6 c / 12 t
32 GB Ram
2x 3 To SATA3
Raid Soft

سرور اختصاصی فرانسه بسته سه

Intel Xeon E5 1650
6 c / 12 t
64 GB Ram
2x 3 To SATA3
Raid Soft

سرور اختصاصی فرانسه بسته چهار

Intel Xeon E5 2670
8 c / 16 t
126 GB Ram
2x 3 To SATA3
Raid Hard

Powered by WHMCompleteSolution