میزبانی وب لینوکس خارج

لینوکس 5 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 5 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
لینوکس 10 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 10 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
لینوکس 20 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 20 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
لینوکس 40 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 40 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه
لینوکس 80 گیگابایت
 • دامنه 1 عدد
 • فضا 80 گیگابایت
 • زیر دامنه نامحدود
 • اکانت ایمیل نامحدود
 • پهنای باند نامحدود
 • کنترل پنل cPanel
 • موقعیت سرور فرانسه